Pedagogisch beleidsplan van Gastouderopvang Bij SuuS

Inleiding
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Gastouderopvang Bij SuuS. Gastouderopvang Bij SuuS biedt opvang voor kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar. Dit beleidsplan geeft ouders en/of verzorgers inzage in de werkwijze van Gastouderopvang Bij SuuS. In dit beleidsplan ga ik in op alle aspecten binnen de kinderopvang en dan met name de tak Gastouderopvang. Het doel is een veilige, huiselijke sfeer creëren waar kinderen graag verblijven en hun ouders en verzorgers hun dierbaarste “bezit” met een gerust hart achterlaten.

Doelstelling en visie

Visie op Gastouderopvang
Gastouderopvang is kinderopvang op kleine schaal en in een informele, maar toch professionele, huiselijke sfeer.
Ik streef ernaar om goede en verantwoorde opvang te bieden en toch het gevoel van “thuis zijn” te geven. Binnen deze kinderopvang wil ik voor de kinderen een omgeving creëren waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vind ik het erg belangrijk dat het kind zich veilig voelt, en dat de omgeving voldoende uitdaging biedt maar tegelijkertijd ook veiligheid. Met de omgeving bedoel ik alles waar het kind mee in aanraking komt binnen de opvang. Verder hecht ik veel waarde aan de communicatie met ouders en verzorgers. Ik zorg per slot van rekening voor hun kind(eren) wanneer zij dit door werk of andere omstandigheden aan mij toevertrouwen.

Visie op kinderen en hun ontwikkeling
Binnen onze opvang staat een veilige en gezonde ontwikkeling van het (jonge) kind centraal. Buiten de dagelijkse verzorging hecht ik veel waarde aan dat de omgeving het kind stimuleert om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen.

Elk kind ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, in eigen tempo en vooral naar eigen behoefte. Om zich goed te kunnen ontwikkelen vind ik het dan ook erg belangrijk een kind (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.

Gastouderopvang Bij SuuS vindt het bieden van veiligheid de belangrijkste doelstelling voor de kinderopvang. Kinderen moeten zich op de eerste plaats veilig voelen om tot een goede ontwikkeling te komen. Als professional let je op signalen van kinderen die zich niet goed voelen of behoefte hebben aan ondersteuning. De kinderen moeten zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelen in hun omgeving zodat zij hun behoeften kunnen en durven aan te geven.

Pedagogisch beleid

Emotionele veiligheid
Gastouderopvang Bij SuuS zal zorgzaam omgaan met de emoties van de kinderen. Dit doen we door de How-to-Talk methode toe te passen. Hierbij gaat het om begrip te tonen voor de emoties van het kind en dit te tonen door het te benoemen. Vaak wil een kind namelijk vooral gewoon gehoord en gezien worden en is een daadwerkelijke oplossing van het probleem niet eens nodig om het kind te troosten. Een goede vertrouwensrelatie met hun ouders en verzorgers is voor kinderen onmisbaar. Verder waarborg ik de emotionele veiligheid door te zorgen voor een positieve en ontspannen groepssfeer, een vast dagritme en duidelijke regels over wat wel mag en wat niet mag.

De ontwikkeling van kinderen
Ik stimuleer kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

Lichamelijke ontwikkeling
Spelen met verschillende materialen daagt een kind uit om zich op lichamelijk vlak te ontwikkelen, denk hierbij aan een speel- en ontdek kleed, ballen, een loop karretje, loopfietsje, step, schommel, e.d. Als het gaat om de grove motoriek. Om de fijne motoriek te ontwikkelen kun je denken aan kleuren en tekenen met potloden en waskrijtjes, kralen rijgen aan een veter, een toren van blokjes bouwen, etc.

Taalontwikkeling
Praten tegen en met het kind, het kind uitnodigen om te vertellen en daarop reageren, boekjes voorlezen, plaatjes kijken en benoemen, voorwerpen, dieren en mensen benoemen, liedjes zingen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het leren kennen, herkennen en begrijpen van de eigen en andermans gevoelens en hoe hiermee wordt omgegaan. Respect voor elkaar en persoonlijke eigendommen hebben en een goed samenspel stimuleren hoort bij mijn werkzaamheden om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren.

Normen en waarden
Het eigen maken van normen en waarden is goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Zowel binnen als buiten de groep zullen er leermomenten voorkomen bijvoorbeeld; pijnlijke en verdrietige situaties of ruzies. Door de reactie van mij als pedagogisch medewerkster op bepaalde situaties, leren kinderen wat wel en niet goed is. In een groep leren de kinderen waarden zoals; samen delen, elkaar helpen en rekening houden met elkaar.

Omgang met zieke kinderen
Ik verwacht van de vraagouders dat zij mij informeren bij ziekte of medicatiegebruik van een kind. Hier heb ik ook een toestemmingsformulier voor, welke door de vraagouder ingevuld dient te worden en ingeleverd bij de opvang voor de start van het toedienen. Indien nodig zal ik overleggen met het Gastouderbureau of contact opnemen met de GGD bij bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte. Alle ouders zullen bij besmettelijke ziektes direct op de hoogte worden gebracht. Ouders kunnen dan extra opletten bij hun eigen kinderen.

Mocht een kind niet lekker in zijn/haar vel zitten of een lichaamstemperatuur hebben boven de 38,5 dan zullen wij contact opnemen met de ouders. Kinderen die een besmetting hebben en risico opleveren voor de andere kinderen, kunnen Gastouderopvang Bij SuuS niet bezoeken. Ik als pedagogisch medewerkster neem de eindbeslissing of een kindje wel of niet kan komen/blijven bij ziekte.

Scholing
Gastouderopvang Bij SuuS volgt geregeld ook cursussen en herhalingen om kennis op te frissen, zoals:
Kinder-EHBO
Observeren in de Kinderopvang (Certificaat behaald op 16/08/2021)
Werken aan de vier pedagogische basisdoelen (Certificaat behaald op 11/06/2022)
Praten en uitleggen (Certificaat behaald op 11/12/2023)
Sensitieve Responsiviteit (Certificaat behaald op 01/04/2024)
Het schrijven van een Pedagogisch Beleidsplan
Meldcode

Intakegesprek
Voordat uw kind op de opvang wordt geplaatst, word u uitgenodigd om kennis te maken. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen de ouders en de Gastouderopvang. Wat kunnen ouders/verzorgers van mij verwachten? Wat verwacht ik van de ouders/verzorgers? Deze vragen zullen besproken worden tijdens het kennismakingsgesprek.

Wennen bij Gastouderopvang Bij SuuS
Om ouders en kinderen gewend te laten raken aan de opvang zijn er wenmomenten. Deze wendagen zijn voor de uiteindelijke datum dat het kind gaat starten op de groep. Ik neem contact op met de ouders/verzorgers om te overleggen wanneer de wenmomenten plaats zullen vinden. Het doel van deze wenmomenten is:
Dat het kind vertrouwd raakt met de opvang, het dagritme, de pedagogisch medewerkster en de groepsgenootjes.
Dat de ouders/verzorgers vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerker.
De pedagogisch medewerkster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een dreumes of peuter wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. Het kind moet zich welkom voelen.
Wanneer uit het gedrag van het kind blijkt dat het moeilijk went, dan wordt in overleg met de ouders/verzorger de wenochtend herhaald. De wenperiode neemt gemiddeld 3 dagen in beslag. De onderstaande wenperiode is een voorbeeld, dit wordt altijd met de vraagouders overlegd.

1e wendag: Een paar uur
2e wendag: Een halve dag
3e wendag: Een hele dag

Het dagritme

Dagindeling
De openingstijden van onze Gastouderopvang zijn van 07:00 uur tot 18,00 uur (flexibel), van maandag tot en met donderdag (m.u.v. sluitingsdagen). Binnen de Gastouderopvang werk ik volgens een bepaald dagritme. Het dagritme is bedoeld als regelmaat voor kinderen en voor de pedagogisch medewerker om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en slapen. Op deze manier blijft er tijd over om vrij te spelen of om groepsactiviteiten te doen. Bij mooi weer, uitstapjes of een viering kan het soms zijn dat het schema iets verschuift. Bij baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden als het gaat om de voeding, het slapen en verschonen.

Dagindeling Gastouderopvang Bij SuuS

7.00-9.00
Ontvangst kindjes en vrij spelen. Als kindjes nog niet hebben ontbeten, dan kan dat op de opvanglocatie. Om uiterlijk 8 uur gaan we wandelen om Jasmijn en Benthe naar school te brengen.

09.30-10.00
Verschoon/toilet ronde, fruit eten, sap drinken en liedjes zingen. Voor de kleintjes maak ik een vers fruithapje. De kleintjes die in de ochtend slapen breng ik naar bed.

10.00-11.30
Verschillende opties:

 • Vrij spelen (binnen of buiten)
 • Knutselen
 • Boekje lezen
 • Thema-tijd
 • Liedjes zingen/muziek maken
 • Als er geen kindjes op bed liggen kunnen we gaan wandelen naar de winkel of speeltuin.

11.30-12.00
Verschoon/toilet ronde, broodje eten en melk/karnemelk drinken. De kinderen die nog in de middag slapen breng ik naar bed.

12.00-13.30
Vrij spelen (binnen of buiten) voor de kinderen die niet meer slapen.

13.00-13.30
Kindjes uit bed halen, verschoon/toilet ronde en dan gaan we wandelen om Jasmijn en Benthe uit school te halen.

14.30-16.00
Na terugkomst van Jasmijn ophalen eten we een zuivelhapje of koekje en drinken we wat. Als er nog kleintjes zijn die in de middag slapen, dan breng ik deze naar bed. Voor de kinderen die wakker zijn, zijn er verschillende opties:

 • Vrij spelen (binnen of buiten)
 • Knutselen
 • Boekje lezen
 • Thema-tijd
 • Liedjes zingen/muziek maken
 • Als er geen kindjes op bed liggen kunnen we gaan wandelen naar de winkel of speeltuin (dit doen we soms direct vanuit school na het ophalen).

16.00-18.00
De kleintjes die hebben geslapen komen uit bed, nog een verschoon/toilet ronde. Nog wat drinken en eventueel lekker op de bank t.v. of dvd kijken tot papa/mama komt.

Slapen en rusten
In de opvang hebben we ook een slaapruimte, hier staat ook een babyfoon met camera. Verder slapen baby’s en dreumesen bij ons op hun rug, volgens de richtlijnen van de GGD. Bij buikslapen of inbakeren moet hier een verklaring voor ondertekend worden door de vraagouders. Gastouderopvang Bij SuuS heeft een duobedje met stoffen dakje, waardoor zowel onder als boven veilig geslapen kan worden, ook wanneer kinderen zich gaan optrekken en staan in bed. Zoals eerder vermeld vindt Gastouderopvang Bij SuuS veiligheid erg belangrijk en houdt hier rekening mee bij de inrichting volgens de RIE.

Diëten en allergieën
Binnen de opvang houd ik graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. De ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om de pedagogisch medewerkster op de hoogte te stellen van de diëten, allergieën of wensen met betrekking tot de voeding van het kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek en beschreven op het aanmeldingsformulier.
Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn de ouders er verantwoordelijk voor om stap voor stap door te geven hoe er in verdere situaties gehandeld moet worden. Als er verder speciale voeding nodig is, vraag ik u dit van huis mee te geven.

Feesten en traktaties
Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet wel geschikt zijn voor de kinderen die aanwezig zijn. In overleg met de ouders kijk ik op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor taart, gebak of wat anders lekkers en een cadeautje namens de opvang.

Ouders en verzorgers

Individuele contacten
Ik hecht veel waarde aan persoonlijk contact met de ouders. Tijdens het brengen van uw kind hoor ik graag wat de bijzonderheden zijn voor die dag. Het bespreken van bijzonderheden thuis, hoe een kind geslapen heeft, wanneer de laatste fles is gedronken,etc is erg belangrijk. Zo kan ik met behulp van deze informatie inspelen op de behoefte van het kind. Tijdens het halen vertel ik hoe de dag is geweest, welke activiteiten het kind heeft uitgevoerd en of er bijzonderheden waren. Als ouders een apart gesprek willen dan kan daar altijd een afspraak voor worden gemaakt.

Schriftelijke informatie
Naast persoonlijk contact zal ik als de ouders hier prijs op stellen, foto’s versturen via WhatsApp. Als een ouder er prijs op stelt ben ik natuurlijk ook bereid om een crècheboekje in te vullen. De ouders kunnen dit bij de pedagogisch medewerkster aangeven en een boekje naar keuze meegeven in de tas van hun kind.

Klachtenprocedure
Als pedagogisch medewerkster en aanspreekpunt van Gastouderopvang Bij SuuS vind ik het belangrijk dat ouders tevreden zijn over de opvang van hun kind(eren). In de dagelijkse contacten tussen de ouders en mij er altijd ruimte om het te hebben over de kwaliteit van Gastouderopvang Bij SuuS.

Risico-inventarisatie

Veiligheid, verzekeringen en aansprakelijkheid

Alle ruimtes in de opvang voldoen aan de GGD eisen. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Mijn Gastouderopvang heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor de kinderen. Indien er kleding, speelgoed en andere materialen kwijtraken of kapot gaan is Gastouderopvang Bij SuuS hier niet verantwoordelijk voor.

Samenwerkende instanties

GGD
De GGD speelt bij mij ook een belangrijke rol. Als gastouderopvang kan ik altijd vragen stellen aan hen over kinderziektes en verspreidingsrisico’s. Dankzij de GGD hopen wij ieder jaar tijdens de inspectie de controle zo goed mogelijk af te sluiten.

Veilig Thuis
Als je met kinderen werkt, hoor en zie je mogelijk signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Als ik als pedagogisch medewerkster een vermoeden heb van onveiligheid, dan zal ik dit allereerst met de aandachtsfunctionaris van het Gastouderbureau (Welkom-Kind Lelystad e.o.) bespreken en daarna zo nodig vervolgstappen ondernemen in overleg met de aandachtsfunctionaris. De stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpen met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Als Gastouderopvang ben ik verplicht om te werken met de meldcode kindermishandeling. In deze meldcode staat een lijst signalen waar de pedagogisch medewerkers extra op moeten letten.

GOB Welkom-Kind Lelystad e.o.
Gastouderbureau Welkom-Kind Lelystad e.o. bemiddelt de opvang voor Gastouderopvang Bij SuuS.
De aandachtsfunctionaris van Welkom-Kind is Cindy Besada-de Vries en met haar zal overleg gepleegd worden wanneer de pedagogisch medewerkster hier noodzaak toe ziet.

Hou me op de hoogte!

MELD JE AAN VOOR MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN!

Je ontvangt alleen mails wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst en afmelden kan op elk moment!